Vedtægter for Enhedslisten, Hvidovre Afdeling

Vedtægter for foreningen Enhedslisten, Hvidovre Afdeling

§ 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er Enhedslisten, Hvidovre afdeling. Foreningen er en lokalafdeling af Enhedslisten – de rød-grønne. Foreningens hjemsted er Hvidovre Kommune.

§ 2. Formål

Afdelingens formål er at samle Enhedslistens medlemmer bosat i Hvidovre for i fællesskab at arbejde for et socialistisk samfund, der sætter demokrati, ligestilling og solidaritet i centrum. Afdelingen følger i øvrigt Enhedslisten - de rød-grønnes - fælles formål og årsmødets beslutninger. Afdelingen arbejder for at fremme disse mål gennem aktiviteter, oplysning og repræsentation i Hvidovre Kommunalbestyrelse.

§ 3. Medlemskab

Alle medlemmer af Enhedslisten med bopæl i Hvidovre Kommune er medlem af Enhedslisten, Hvidovre afdeling.

 § 4. Generalforsamling

Generalforsamlingen er afdelingens højeste myndighed. Alle foreningens medlemmer har taleret og stemmeret på generalforsamlingen. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.

Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes – hvor intet andet fremgår af nærværende vedtægter – ved simpelt flertal. Ved stemmelighed bortfalder et forslag.

Der skrives referat over de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger. Referatet underskrives af referent og dirigent.

Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt i februar. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers varsel med mindst følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Arbejdsudvalgets beretning

3. Godkendelse af det reviderede regnskab

4. Indkomne forslag og vedtagelse af arbejdsplan for det kommende år

5. Budget for det kommende år

6. Valg af arbejdsudvalg og regnskabskontrollant

7. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være arbejdsudvalget i hænde senest 10 dage før mødet. Arbejdsudvalget sørger for at forslag udsendes til medlemmerne senest 5 dage før mødet.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når mindst ¼ af foreningens medlemmer eller mindst 2 af arbejdsudvalgets medlemmer eller afdelingens regnskabskontrollant skriftligt med angivelse af dagsorden ønsker det. Arbejdsudvalget indkalder omgående skriftligt med angivelse af dagsorden til generalforsamling med 10 dages varsel.

 § 5. Arbejdsudvalget (AU)

Arbejdsudvalget er foreningens ledelse mellem generalforsamlingerne. AU er ansvarlig for, at der fungerer en baggrundsgruppe til støtte for kommunalbestyrelsesmedlemmer. AU består af 5-7 medlemmer. AU
konstituerer sig selv umiddelbart efter valget på det første AU-møde med en kontaktperson og en kasserer. AU beslutter selv arbejdsformen.

§ 6. Økonomi

Afdelingen får sine midler fra - medlemskontingent - partiskat fra medlemmer af afdelingen, der får vederlag for hverv, hvortil de er valgt for eller udpeget af afdelingen - indsamlinger og frivillige bidrag Afdelingens økonomiske midler er indsat på en bankbog, hvorfra kassereren og 1 AU-medlem har adgang til at hæve.

§ 7. Regnskab

Afdelingens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet revideres af en intern regnskabskontrollant, inden regnskabets fremlæggelse på generalforsamlingen.

§ 8. Vedtægtsændringer

Ændringer i nærværende vedtægter kan vedtages med simpelt flertal på generalforsamlingen efter forudgående varsling.

§ 9. Opløsning

Beslutning om opløsning af afdelingen kan vedtages, når 2/3 af de fremmødte stemmer for opløsning på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der er indkaldt med afdelingens opløsning som dagsordenspunkt og afholdt med mindst 14 dages mellemrum. Opløses afdelingen, tilfalder et eventuelt overskud efter betaling af alle passiver landsforeningen Enhedslisten – de rød-grønne.

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 7. marts 2018

 

Partiets overordnede vedtægter kan læses på

www.enhedslisten.dk/vedtaegter

 

 

Emneord: