Sundhed

Sundhed

Enhedslisten arbejder for et stærkt offentligt sundhedsvæsen med lige adgang for alle.

Ved kommunalreformens ikrafttræden, januar 2007, blev amterne nedlagt og ansvaret for mange opgaver, også inden for sundhedsområdet, overdraget til kommunerne. Dette gælder bl.a. for områderne forebyggelse, socialpsykiatri og genoptræning efter hospitalsbehandling.

Der er i dag stor diskussion om, hvorvidt ansvaret for alle disse opgaver bør ligge hos kommunerne, især de mest specialiserede. Men så længe kommunen har ansvaret, skal dette ansvar tages alvorligt. Ikke ved at hjemtage alle opgaver, men ved at give det bedste tilbud til den enkelte borger - efter en faglig og ikke en økonomisk vurdering. Dette gælder også for borgere uden tilknytning til arbejdsmarkedet.

Forebyggelse

Det drejer sig ikke kun om den rette behandling, men også om at forebygge sygdom. Der skal derfor være fokus på sociale faktorer og velfærd. Flere undersøgelser viser med stor tydelighed, at befolkningen i Hvidovre har større sygelighed og lavere levealder end i kommunerne nord for København. De lavestlønnede mænd lever i gennemsnit 10 år kortere end de højestlønnede. Vi vil arbejde for, at der sættes fokus på forebyggelsen for alle grupper, så borgerne får mulighed for at leve et godt liv med sunde vaner. At de, der har brug for det, får hjælp til det.

For at forbedre folkesundheden er det vigtigt at indføre sunde vaner allerede fra barndomsårene. Enhedslisten ønsker derfor at indføre økologisk mad i alle kommunens børneinstitutioner, hvilket vil gavne såvel børnene som naturen. Der skal også indføres økologiske produkter i kommunens medarbejderkantiner og plejehjem, så alle de steder, hvor det er muligt, kun bruger økologiske produkter.

Socialpsykiatrien

I Enhedslisten vil vi arbejde for, at Hvidovre kommune bliver endnu bedre til at tage hånd om de borgere, der af en eller anden grund har mistet grebet om deres eget liv. De, der har fået stillet en diagnose eller på anden måde er sårbare. Der skal være plads til og en accept af at være anderledes, kort sagt plads til alle.

Enhedslistens politik er klart, at socialpsykiatrien skal tilbage til regionerne, så tilbuddene efter en indlæggelse og behandling ikke er afhængige af kommunale budgetter. Danmark er for lille et land, til at der bør være forskelle i behandlingen af psykisk syge borgere.

Men så længe opgaven er hos kommunerne, så skal den også tages alvorligt. Socialpsykiatrien skal prioriteres højt. Det er vigtigt, at Hvidovre kommune i eget regi har tilbud, der så vidt muligt dækker alle behov. Derved kan vi bl.a. undgå, at unge under 18, der midlertidig har behov for et ophold i et behandlingstilbud, skal bo langt væk fra familien og det netværk, de normalt bevæger sig i.

Der skal tænkes i nye muligheder og samarbejde på kryds og tværs. De unge og yngre psykisk syge skal i højere grad tænkes ind i den fremadrettede planlægning – også når der planlægges nye og bedre rammer for samvær og aktivitet.

Det skal undgås at fastlåse og stigmatisere borgere, som har fået en diagnose. Psykisk sygdom er ikke nødvendigvis uhelbredelig. Mange bliver efter den rette behandling hele og velfungerende mennesker. Det er afgørende, at de syge og sårbare gives den hjælp, de har brug for.

Vi vil arbejde for:

• at man ansætter farmaceuter til at varetage kontrol af ordineret medicin og medicinforbrug både i socialpsykiatrien og behandlingssystemet

• at der ansættes flere i de opsøgende teams (i øjeblikket er der 4 i socialpsykiatrien)

• oprettelse af bofællesskaber til psykisk syge, som ikke er udviklingshæmmede.

Genoptræning

Der skal være mulighed for genoptræning uden væsentlig ventetid, for alle borgere, uanset funktionsniveau og uanset om man henvises fra hospital eller fra egen læge.

Ventetiden vil forhåbentlig blive kortere med oprettelsen af det nye genoptræningscenter på det gamle posthus, hvor lokale-kapaciteten vil blive væsentlig forøget.

For borgere, som har behov for intensiv og daglig genoptræning, skal der være mulighed for et ophold på et døgngenoptræningscenter, hvilket ikke er muligt i dag. Træningen af disse borgere foregår i dag i eget hjem eller på aflastningspladserne på Svendebjerghave eller Retræten, hvor lokalerne ikke er indrettet til træning og normalt kun tilbydes 1 til 2 gange om ugen.

Bevilling af tværfaglig og intensiv rehabilitering på de specialiserede centre for hjerneskadede, skal udelukkende ske efter en faglig vurdering uden skelen til borgerens alder og tilknytning til arbejdsmarkedet.

Vi vil arbejde for:

• at der ikke er ventetid på genoptræning

• at der oprettes et døgn-genoptræningscenter

• at borgere med behov for rehabilitering på specialiserede centre for hjerneskadede bevilges dette uanset alder og tilknytning til jobcenteret

• at borgere på bosteder, på plejehjem og inden for socialpsykiatrien tilbydes træning og andre fysiske aktiviteter

Emneord: