Børn og unge

Vuggestuer, børnehaver og kombinerede institutioner.

Enhedslisten ønsker daginstitutioner af en høj kvalitet. Det gode arbejde i institutionerne skal fastholdes og udvikles.

De yngste børns udvikling og trivsel har afgørende betydning for det gode børneliv og børnenes fortsatte udvikling og læring gennem skole og uddannelse. Her er der gennem årene skåret ned på personaleressourcerne, driften og vedligeholdelsen. Det bør der rettes op på.

Vi vil arbejde for:

• at der i Hvidovre er Institutioner af forskellig størrelse og typer

• at alle børn skal have økologisk mad, som er takstfinansieret

• at der sættes fokus på høj faglighed med efter- og videreuddannelse af personale

• at der er fokus på fællesskaber - fagligt og socialt

• at der ydes en særlig indsats over for børn med særlige behov

• at der gives ekstra ressourcer til institutioner med mange børn med sociale og faglige vanskeligheder

 

Fritidshjem og klubber

Det er enhedslistens politik, at børn og unge tilbydes et aktivt fritidsliv gennem en bred vifte af muligheder. Her spiller fritidshjem og klubber en central rolle. Derfor er det afgørende, at vi sikrer, at fritidshjem og klubber er af høj pædagogisk kvalitet.

I Enhedslisten har vi den holdning, at fritidshjemmene i Hvidovre forsat skal være selvstændige med et tæt samarbejde med skolerne. Børnenes frie tid er forudsætningen for nære venskaber og for, at de kan udfolde fantasi og have selvbestemmelse. Skolen og fritiden er et godt supplement til hinanden, men Enhedslisten mener, det er vigtigt at adskille dem og er imod inddragelse af børns fritid.

Et skift midt på dagen er vigtigt, ikke mindst for de børn, der ikke finder deres stærkeste sider i skolen. Der skal derfor satses på velfungerende fritidshjem, hvor børn har et alternativt miljø efter skoletid.

Vi vil arbejde for:

• at højne kvaliteten, som bl.a. betyder flere pædagoger og bedre fysiske rammer med selvstændige lokaler til alle fritidshjem

• at have fokus på høj faglighed og efter- og videreuddannelse

 

Junior- og ungdomsklubber

Ud over klubber til de unge er det vigtigt at give de unge mulighed for i samarbejde med andre unge og professionelt personale at udvikle deres interesser og derigennem få en aktiv fritid. Det er afgørende, at der satses på forebyggelse for at undgå at unge udvikler en uheldig adfærd og evt. kriminalitet. Derfor ønsker Enhedslisten, at der afsættes ressourcer, så det professionelle personale, der arbejder med vores børn og unge, kan være opsøgende både i forhold til den enkelte unge, sårbare grupper og deres familier.

Vi vil arbejde for:

• at klubberne bliver gratis

• at arbejde opsøgende blandt unge

• at oprette alternative tilbud til unge med høj grad af brugerindragelse, også til unge over 18 år

• at de unge får et øget kendskabet til konsekvenserne af misbrug

• gode og billige ungdomsboliger