Bolig- og byudvikling, herunder kultur

Mange boliger i Hvidovre er bygget i 50'erne. Dengang var en typisk familiebolig på 2 ½ værelse. Enhedslisten vil i tæt dialog med de almene boligorganisationer arbejde for en løbende renovering og modernisering af Hvidovres almene boliger i samspil med beboerne, så boligerne bliver mere energirigtige, tidssvarende og fleksible til rimelig husleje. I nogle områder med mange små lejligheder fra 50erne er der behov for at skabe en større mangfoldighed i beboersammensætningen ved at sammenlægge lejligheder til større, attraktive familieboliger. Samtidigt er det vigtigt, at der også bevares mindre lejligheder, der er til at betale, til fx unge, enlige ældre samt psykisk syge, der ønsker at bo i egen bolig.

Enhedslisten arbejder for, at der sikres gennemskuelighed og åbenhed i den kommunale anvisning af almene boliger, så bestræbelserne på at sikre en blandet by med social ansvarlighed går hånd i hånd med borgernes retssikkerhed, så ingen borgere diskrimineres.

Hvidovre er - på nær enkelte områder i Avedøre – færdigudbygget med boliger. Der skal ikke ske en større byfortætning – og ikke bygges højhuse.

Enhedslisten arbejder for, at området ved det tidligere Handelsrejsendes Plejehjem i Avedøre omdannes til ungdoms- og studieboliger, og at Langkildegrunden og dele af Cirkusgrunden bebygges tæt-lavt med attraktive familieboliger med blandet ejerforhold.

Enhedslisten arbejder for en byudvikling, hvor der skabes liv i bydelene og sammenhæng mellem villaområder, de almene boligområder og skoledistrikterne knyttet til de enkelte boligområder. Etablering af gode og sikre trafikforhold, cykel- og gangstier er centrale elementer.

Hvidovres grønne områder skal bevares og udvikles til kollektivt, rekreativt brug. Det gælder større områder som Rebæk Søpark, den grønne kile, området øst for Byvej og hele Strandparken samt området ved Hvidovre Havn.

Vi vil arbejde for:

• at ingen borgere diskrimineres ved kommunal anvisning af almennyttig bolig

• at alle kan få en bolig

• modernisering og energirenovering af det almennyttige byggeri

• at grønne områder bevares til kollektivt, rekreativt brug

Kultur

Alle borgere skal have adgang til at deltage i og nyde kulturelle aktiviteter. Hvad der er god og dårlig kultur er individuelt, men det er en kommunal opgave at sikre et bredt udbud af kulturelle aktiviteter og arrangementer, der afspejler den befolkningsmæssige sammensætning, der er i Hvidovre Kommune - og at sikre handicappedes adgang hertil. Enhedslisten vil arbejde for, at forskellige kulturer og opfattelser kan mødes i dialog. Det er en kommunal opgave at sikre rammerne for kulturen og kunsten, men også at inddrage borgerne i beslutninger og styring.

Musikskolen

Hvidovres musikskole har gode rammer på Sønderkærskolen, men undervisningen bør også foregå i boligernes nærområder, så alle børn reelt har mulighed for at få undervisning. Kommunens tilskud skal sikre, at forældrebetalingen ikke er for høj, og der skal som minimum være en kommunalt finansieret fripladsordning for de børn, der kommer fra økonomisk svage familier.

Biblioteker

Folkebibliotekerne er en hovedhjørnesten, når det gælder sikringen af et sundt demokrati og befolkningens lige og frie adgang til informationer. Bibliotekerne skal være placeret bolignært - især af hensyn til børn og ældre, men også for at kunne fungere som lokale kulturaktører og mødesteder for alle borgere. Enhedslisten vil arbejde for, at de nedlagte filialer, Friheden og Holmegård, genetableres.

Medborger-/kulturhus

I mange lokalsamfund er beboerhuse/forsamlingshuse en kulturel krumtap for et utal af folkelige aktiviteter. Enhedslisten vil arbejde for at Hvidovre får flere kulturhuse. Det er som udgangspunkt vigtigt, at kulturhusene er brugerstyrede. Det kan være huse med værksteder, café, scene og øvelokaler rettet mod borgere i alle aldre. Mødestederne kan desuden spille en vigtig rolle i integrationen af etniske minoriteter og som fora for møder mellem generationer.

Aktive foreninger og interessegrupper skal kunne etablere socialøkonomisk virksomhed, som en del af grundlaget for drift af kulturhuse. Ved enkeltstående arrangementer og fester, skal de deltagende aktive foreninger fortsat have retten til, at sikre sig indtægter gennem salg af drikkevarer, loppemarkeder m.v.

Som noget helt specielt vil Enhedslisten arbejde for, at Hvidovre får et børnekulturhus. Vi mener, at teater og levende musik bør være en naturlig del af årene i daginstitution og skole.

I Enhedslisten kan vi se Risbjerggård som et muligt "folkets kulturhus", der kan være ramme for aktive og kreative hvidovreborgere. Det forudsætter, at huset ikke er ramt af alvorlige skader, der kan have sundhedsmæssige og eller bygningsmæssigt fatale konsekvenser. Vi støtter derfor, at der udarbejdes en grundig og uvildig tilstandsrapport. Er forholdene rimelige, vil vi støtte, at der etableres de nødvendige adgangs- og toiletforhold, som kræves til et moderne forsamlingshus - og at bygningerne generelt renoveres.

Enhedslisten vil i givet fald støtte etableringen af et brugerråd, der skal repræsentere de aktive borgere og foreninger, der får stillet lokaler til rådighed til aktiviteter, arrangementer og fester. Det skal sikres, at der ikke kan drives privat virksomhed.

Vi vil arbejde for:

• at børn fra økonomisk dårligt stillede familier kan få friplads i musikskolen

• at der genetableres biblioteker/kulturaktører i Hvidovre syd og nord

• at vi får et/flere brugerstyrede kulturhuse i kommunen

• at Hvidovre får et børnekulturhus