Ældrepolitik

Alle ældre har krav på et værdigt liv. Der er behov for fokus på gruppen af 1. generations indvandrere, som er ved at ældes. De kan opleve særlige vanskeligheder bl.a. i form af kultur- og sprogproblemer.

Ældrerådet skal inddrages i alle beslutninger, der vedrører de ældres forhold i kommunen.

Borgere, der har behov for pleje og/eller genoptræning efter indlæggelse på hospital og som vanskeligt kan være i eget hjem, skal udskrives til aflastningspladser. Der findes aflastningspladser på Svendebjerghave og Retræten. Men hurtige udskrivelser fra hospitalerne af borgere med behov for døgnpleje lægger beslag på mange af pladserne. Det medfører, at der er færre pladser til aflastning af borgere, der bliver passet i eget hjem af ægtefælle eller af andre pårørende.

Vi vil arbejde for:

• at ældre, som kun har folkepensionen, kan få gratis briller, tandbehandling og en række andre hjælpemidler, så ældre kan være så selvhjulpne som muligt

• gratis offentlig transport og handicapkørsel

• at hjemmeplejen er kommunal og har høj kvalitet med fokus på faguddannet personale

• at det er muligt at få en plejehjemsplads/ældrebolig, når det er nødvendigt, og at der er en høj kvalitet med tilstrækkeligt, faguddannet personale.

• Beboerne skal have indflydelse på eget liv - og pårørende mulighed for indflydelse gennem daglig kontakt, men også via demokratiske råd som Bruger- og Pårørenderåd.

• etablering af tosprogede medarbejderteams til opsøgende hjemmebesøg

• at hverdagsrehabilitering sker med inddragelse af og hensyntagen til den ældre

• at der oprettes cafeer for pensionister evt. i forbindelse med plejehjem. Uden visitation